-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   
Pedagog szkolny
edagogiem szkolnym w naszej szkole jest p. mgr Marzena Nawieśniak.

Godziny pracy pedagoga:
  Poniedziałek 8:20 - 16:00
  Wtorek 8:10 - 13:40
  Środa 8:10 - 15:30
  Czwartek 8:10 - 12:40
  Piątek 8:10 - 9:40


Z uwagi na różne obowiązki pedagoga (zajęcia, wyjazdy) na spotkania proszę się umawiać

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2019-2020 I. Zadania opiekuńczo-wychowawcze
  II. Profilaktyka i resocjalizacja
 III. Indywidualna opieka pedagogiczno - psychologiczna
 IV. Pomoc materialna
  V. Współpraca z rodzicami
 VI. Prowadzenie dokumentacji
 VII. Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga
 VIII. Współpraca z rodzicami
 IX. Zadania dodatkowe

  I. Zadania opiekuńczo-wychowawcze
1. Rozpoznawanie środowiska szkolnego. Wytypowanie uczniów wymagających różnorakiej pomocy opiekuńczo-wychowawczej
2. Omówienie sytuacji rodzinnej i edukacyjnej poszczególnych uczniów z nauczycielami i wychowawcami (ewentualna pomoc interwencyjna)
3. Organizowanie i koordynowanie realizacji odpowiednich form pomocy dla poszczególnych uczniów
4. Systematyczna analiza dokumentacji szkolnej uczniów (dzienniki szkolne, zeszyty uwag, prace uczniów)
5. Analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych
6. Analiza kart zdrowia uczniów i innych dokumentów dotyczących stanu zdrowia
7. Współpraca z instytucjami i organami zewnętrznymi wspomagającymi ucznia w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych i rodzinnych;
- sąd i kuratorzy, policja, pogotowie opiekuńcze, dom dziecka
- GOPS i ZOSiP
- gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
- psycholog gminny
8. Konsultacje z rodzicami diagnozujące potrzeby uczniów i ich rodzin, podejmowanie współpracy

  II. Profilaktyka i resocjalizacja
1. Czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego – kontrola frekwencji uczniów, rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze, informowanie rodziców o absencji dziecka i możliwych konsekwencjach wagarowania
2. Powiadamianie organu prowadzącego o nie spełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia
3. Systematyczna analiza postępów w nauce, organizowanie pomocy uczniom słabym:
- szybkie reagowanie w sytuacji nagłego pojawienia się złych ocen (dzienniki szkolne) lub nasilenia się niewłaściwego zachowania (zeszyty uwag)
- stały kontakt z nauczycielami, wychowawcami
- rozmowy z rodzicami, ustalenia dotyczące pracy w domu.
4. Objęcie uczniów mających trudności w realizacji założeń procesu dydaktyczno-wychowawczego odpowiednią formą pomocy zajęciowej (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zespoły samopomocy uczniowskiej)
5. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej troski i pomocy w związku z ciężką sytuacją rodzinną (rodziny patologiczne, uzależnione). Wizyty w domach uczniów, rozmowy profilaktyczne, podejmowanie środków zaradczych (wnioski do sądu)
6. Czuwanie nad dzieckiem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem: rozmowy indywidualne z dzieckiem i jego rodzicami, analiza przypadku celem ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji, kierowanie ucznia bądź jego rodziny do odpowiednich form terapii
7. Rozpoznawanie potrzeb z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży – rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, obserwacje, wywiady 8. Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, nauka racjonalnego gospodarowania czasem, uczenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych
9. Systematyczne monitorowanie relacji interpersonalnych w klasach (zwłaszcza sprawiających trudności wychowawcze), współpraca z nauczycielami i wychowawcami tychże klas w zakresie zintegrowanego oddziaływania na uczniów sprawiających trudności wychowawcze
10. Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem, przemocą domową, sporządzanie wniosków do sądu, wszczynanie procedury niebieskiej karty

 III. Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna
1. Systematyczna analiza sytuacji edukacyjnej poszczególnych dzieci - wytypowanie uczniów wymagających różnego rodzaju terapii, kwalifikowanie ich do właściwych zajęć (wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych)
2. Konsultacje z nauczycielami, rodzicami dzieci wymagających pomocy psychologicznej lub pedagogicznej
3. Analiza dokumentacji szkolnej, opinii lub orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej, wytworów pracy dziecka (wypracowania, zeszyty). Diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych uczniów we własnym zakresie
4. Kierowanie uczniów do poradni psychologoczno-pedagogicznej celem wykonania badań psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych oraz uzyskania wytycznych do dalszej pracy
5. Opieka nad dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Organizowanie im odpowiedniej formy pracy:
- zajęcia rewalidacyjne
- nauczanie indywidualne
- kształcenie specjalne
6. Koordynowanie opracowywania dostosowań wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka
7. Zgłaszanie uczniów posiadających orzeczenia niepełnosprawności lub opinie np. o dysleksji do OKE
8. Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych. Tworzenie sytuacji dydaktyczno – wychowawczych (we współpracy z nauczycielami, rodzicami) umożliwiających uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu
9. Organizowanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności wynikających z konfliktów rodzinnych
10. Niwelowanie trudności uczniów związanych z kontaktami rówieśniczymi i środowiskowymi

  IV. Pomoc materialna
1. Organizacja pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji (sieroctwo, choroba, patologia)
2. Ścisła współpraca z GOPS umożliwiająca pomoc w zakresie:
- żywienia
- wyprawek
- stypendiów szkolnych
- innych form pomocy
3. Zwalnianie uczniów najbardziej potrzebujących z opłat za ubezpieczenie, bilety do kina itp.
4. Organizowanie wyjazdu na imprezę Mikołajkową dla uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji
5. Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (Caritas, fundacje, parafia)

  V. Współpraca z rodzicami
1. Indywidualne rozmowy, wzajemna wymiana informacji o uczniach
2. Porady, konsultacje, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ułatwiającymi przezwyciężenie trudności edukacyjnych i wychowawczych uczniów
3. Wizyty domowe
4. Rozmowy wspierające z rodzicami – przełamywanie uczucia beznadziejności, osamotnienia, bezradności w związku z przeżywanymi trudnościami
5. Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się trudności
6. Udzielanie informacji w zakresie ochrony prawnej w sytuacji zaniedbań, przemocy ze strony dorosłych. Informowanie o konsekwencjach grożących w sytuacji ujawnienia podobnych zdarzeń
7. Kierowanie rodziców do poszczególnych instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny. Pośredniczenie w tych kontaktach
8. Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji przedsięwzięć szkolnych
9. Udział w konsultacjach i zebraniach rodziców

  VI. Prowadzenie dokumentacji, organizacja pracy własnej
1. Systematyczne prowadzenie dzienników zajęć:
- pedagoga
- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- zajęć wyrównawczych
2. Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - indywidualne teczki dla każdego ucznia objętego pomocą, opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, programy pomocowe różnego typu
3. Rejestr uczniów objętych różnymi formami pomocy w szkole
4. Dokumentacja dotycząca pomocy materialnej udzielonej dzieciom i ich rodzinom
5. Dokumentacja związana z korespondencją z różnymi instytucjami
6. Dokumentacja związana z różnymi programami realizowanymi w szkole
7. Dokumentacja związana z niebieską kartą
8. Notatki ze spotkań z uczniami, rodzicami, nauczycielami (notatka służbowa, notatka wewnętrzna, notatka z zajścia)
9. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji szkolnej: statut, szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyczny

  VII. Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga
1. Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, kursach doskonalących itp.
2. Stała współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie doskonalenia zawodowego
3. Samokształcenie – Internet, studiowanie literatury fachowej, śledzenie nowinek edukacyjnych i wychowawczych
4. Zakup literatury i pomocy edukacyjnych z funduszy szkolnych i własnych
5. Kompletowanie pomocy dydaktycznych (zakupionych i własnoręcznie zrobionych) usprawniających i uatrakcyjniających różnego typu zajęcia
6. ścisła współpraca z pedagogami okolicznych szkół – konsultacje, wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc

  VIII. Współpraca z Agencją Rynku Rolnego
1. Udział w programie "Mleko dla szkół"
2. Udział w programie "Owoce w szkole"
3. Koordynowanie realizacji, prowadzenie dokumentacji

  IX. Zadania dodatkowe
1. Przewodniczący szkolnego zespołu wychowawczego
2. Opiekun samorządu uczniowskiego
3. Apele porządkowe (przygotowanie, pomoc w prowadzeniu, protokoły).
4. Gazetka tematyczna poświęcona promocji zdrowia i profilaktyce
5. Członek zespołu aktualizowania dokumentacji(Statut, WO II).
6. Prace związane z realizacją kontroli zarządczej w szkole.
7. Członek zespołu ds. wniosków po obradach Rady Pedagogicznej.
8. Prowadzenie akcji „Adopcja ucznia” w szkole.

Opracowała Marzena Nawieśniak
Katalog Dobrych Stron DI