-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved
   
Zapraszamy na nową stronę
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mesznej:
www.meszna.edu.pl


UWAGA !!!

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Rodzice

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola i do klasy pierwszej zakończy się zgodnie z wydanym zarządzeniem Wójta Gminy Wilkowice tj. 31 marca 2020 r.

Wszelkie formularze prosimy pobrać z nowej strony internetowej naszej szkoły www.meszna.edu.pl (pobierz: szkoła.zip lub przedszkole.zip) i dostarczyć w okresie od 25 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. w następujący sposób:
- przesłać skany lub zdjęcia na adres mailowy placówki sekretariat@zspmeszna.pl
- wrzucić dokumenty w zaklejonej kopercie do skrzynki, która będzie umieszczona za drzwiami wejściowymi do szkoły.

O brakujących dokumentach, po ich analizie będziemy Państwa informować telefonicznie.

Szanowni Rodzice

Pragnę Państwa poinformować, że w dniu 25 marca 2020r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem. Nowe regulacje prawne nakładają w sposób jednoznaczny na placówki oświatowe tj. szkoły i przedszkola, obowiązek prowadzenie kształcenia na odległość, tzw. nauczania zdalnego.

Nauczyciele pracują zdalnie, realizują podstawę programową i stawiają uczniom oceny. Przesyłają również dzieciom przedszkolnym propozycje różnych zabaw, zajęć dostosowanych do tematyki tygodnia. W terminie od środy 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. realizowanie zadań wyznaczanych przez nauczycieli jest obowiązkowe. Termin ten może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje na temat; Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, Szczegółowych warunków weryfikowania wiedzy ucznia, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach jak również Szczegółowych warunków oceniania wynikających ze specyfiki nauczania na odległość zostaną zawarte na stronie internetowej placówki w zakładce "nauczanie zdalne".


Katalog Dobrych Stron DI