-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   
Koło plastyczne 3b
ramach zajęć koła plastycznego dzieci pogłębiają wiedzę i stymulują własną kreatywność, jest to również forma pożytycznego i bezpiecznego spędzania wolnego dzasu pod wykwalifikowaną opieką

Cele ogólne kształcenia i wychowania:
- dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia,

- zapoznanie ucznia ze sztuką (pod względem teoretycznym i praktycznym
- umożliwienie uczniom kontktu z twórczością artystyczną,
- przyswojenie prze ucznia umiejętnośi twórczego działania,
- promowanie dzieci uzdolnionych,
- stymuowanie własnej kreatywności ucznia,
- promowanie pożytecznego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.


  Oto prace uczniów:

Katalog Dobrych Stron DI