-->

Design & Copyright © 2007 by Johnny & Perfect Strangers. All rights reserved


   
Projekt unijny
okresie 01.09.2018 do 30.06.2020r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej”.

    PROPOZYCJE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH (KOŁA ZAINTERESOWAŃ – ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE) ROK SZKOLNY 2019/2020 -- I PÓŁROCZE  Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 91 uczniów i uczennic uczęszczających do naszej szkoły, w tym wsparcie 13 uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycielek pracujących w szkole i doposażenie placówki oraz stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
W ramach projektu są rozwijane u uczniów kompetencje matematyczne, językowe, przyrodnicze, informatyczne oraz kreatywności i logicznego myślenia.
Diagnozę potrzeb edukacyjnych uczniów dokonano w oparciu o: ankietę dla wychowawców dot. sytuacji dydaktycznej klas, obserwację uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, dokumentacji pedagoga szkolnego, poprzez analizę orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wprowadzono następujące zajęcia:
- dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów z problemami edukacyjnymi, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez kompensowanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów wynikających z trudności w uczeniu się,

- koła; matematyczne, przyrodnicze, informatyczne i szachowe, celem wspomagania uczniów w rozwijaniu ich zadatków wrodzonych uzdolnień i zainteresowań,

- eksperyment matematyczny i przyrodniczy jako nowa metoda nauczania,

- zajęcia terapeutyczno – rewalidacyjne dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi.


Katalog Dobrych Stron DI